I. Údaje o provozovateli


EAL & TIA

TIA Chinchilla Agency s.r.o.

Wolkerova 266/2

674 01 Třebíč

Czech Republic

IČO: 25343475 DIČ: CZ25343475

- společnost zapsána v OR u KS v Brně, odd.C. vložka 27115

Tel: +420 568 824 998

Mobil: +420 777 111 414

E-mail: info@eal-tia.cz

http:// www.eal-tia.cz * www.casomiry.cz

Provozní doba: pondělí až pátek 9.00 - 17.00 h

 

EAL & TIA s.r.o.

Wolkerova 266/2

674 01 Třebíč

Czech Republic

IČO: 27702294 DIČ: Není plátce DPH

- společnost zapsána v OR u KS v Brně, odd.C. vložka 53158

Tel: +420 568 824 998

Mobil: +420 777 111 414

E-mail: info@eal-tia.cz

Provozní doba: pondělí až pátek 9.00 - 17.00 h

 

II. Všeobecná ustanovení


 1. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
  Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti TIA Chinchilla Agency s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
 2. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné podobě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 


III. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách http://www.eal-tia.cz, v katalogách, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. TIA Chinchilla Agency s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo svlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;
 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR;
 • zboží vybavené českými návody kobsluze, záručními listy a informacemi o pozáručních opravách a servisu, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 


IV. Místo plnění


Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním místě/skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 


V. Objednání zboží, uzavření smlouvy


 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším obchodním případu, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. U objednávek zakázkové výroby, které je nutno konzultovat (např. světelné tabule - časomíry nestandardního provedení, sublimované dresy se specifickou grafikou, atp., či úpravy zboží před dodáním (např. dotisky log a textů na objednané zboží - např. na míče, dresy, poháry, medaile, plakety, odznaky, reklamní předměty ...), si k platnému uzavření smlouvy prodávající vyhrazuje podmínku potvrzení zakázkového listu objednatelem.
 2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 3. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
 4. Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podpisu smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
 5. Na zboží v akci a ve výprodeji se již nevztahuje žádná další sleva a cena zboží je v okamžiku objednání konečná.
 6. V případě žádosti kupujícího o výměnu zboží je účtován administrativní poplatek 150,- Kč a v případě žádosti o vrácení zboží při prodeji přes e-shop je účtován administrativní poplatek ve výši 300,- Kč.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit, případně odmítnout vyřizování dalších objednávek kupujícího, který nesplnil vůči prodávajícímu svůj závazek řádně odebrat a zaplatit závazně objednané zboží či služby, stejně tak, jedná-li se o zadané doručovací údaje zjevně pochybné. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 8. Nepřevezme-li z jakýchkoli důvodů kupující závazně objednanou a doručenou zásilku při prodeji přes e-shop a tato zásilka se vrátí prodávajícímu, je kupující povinen na výzvu prodávajícího zaplatit administrativní poplatek ve výši 400,- Kč.

 


VI. Storno objednávky


 1. Kupující–objednatel je oprávněn zdarma a bez jakýchkoli sankcí stornovat elektronicky odeslanou objednávku do 1 hodiny od jejího odeslání v průběhu provozní doby prodávajícího (viz čl.I – Údaje o provozovateli) nebo do doby přijetí objednávky prodávajícím – tuto skutečnost lze ověřit po přihlášení na stránkách e-shopu v přehledu vlastních objednávek.
 2. Storno objednávky může kupující-objednatel učinit v průběhu výše uvedené lhůty přímo na stránkách e-shopu po přihlášení v přehledu vlastních objednávek nebo sdělením formou e-mailu na info@eal-tia.cz, případně telefonicky v provozní době prodávajícího.

 


VII. Cena a placení


 1. Firma TIA Chinchilla Agency s.r.o. je plátcem DPH.
 2. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách eal-tia.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku, není-li přímo na něm uvedeno jinak.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen – v případě zásadnějších změn peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách podmínek subdodavatelů či dodavatelů materiálu, zboží a služeb. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25% za každý den prodlení platby z nezaplacené částky až do úplného zaplacení. Uvedenou smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit na výzvu prodávajícího.
 4. Paragon nebo faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, není-li ujednáno jinak. U zakázkové výroby zboží, např. časomíry, sublimované dresy, míče se zadaným potiskem, atp., účtujeme platbu předem na základě Proforma faktury, načež po její úhradě je zakázka zařazena do výroby. K ceně zboží je připočítána cena dopravy (odbytové náklady), zahrnující např. poštovné dle tarifů České pošty, doručení přepravními firmami nebo doručení na místo určení přímo prodávajícím – např. světelné časomíry.

 


VIII. Dodací lhůta


 1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení platné závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě, že objednané zboží je skladem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena v případech, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí – příp. okolnostmi nezaviněnými prodávajícím nebo také v případech zakázkové výroby (např. reklamní předměty, ochranné sportovní sítě, dotisky log či textů na zboží, výroba dresů a sportovních souprav dle barevného, velikostního či grafického požadavku objednatele nebo výroba světelných tabulí – časomír, atp.).
 2. Většina zboží je u prodávajícího převážně stále skladem, pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 10 do 30 kalendářních dnů. Jedná-li se o objednávku s důležitým zájmem objednatele (např. podmíněný přesný termín dodání, nestandardní balení, speciální dokumentace k dodávce, atp.), vyžádá si objednatel–kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude skladem nebo jej nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek – v takovém případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.
 3. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen bez zbytečného odkladu kupujícímu–odběrateli vrátit na jeho účet veškeré finanční prostředky zaplacené prodávajícímu v souvislosti s aktuální objednávkou (kupní smlouvou).

 


IX. Dodávky do zahraničí

 


 1. Na základě přijaté objednávky ze zahraničí je nejdříve sdělena objednateli konečná cena za dodávku, a to především z důvodu ceny přepravného dle druhu, ceny a hmotnosti zásilky. Sdělen je současně i přibližný termín dodání.
 2. Po odsouhlasení výše uvedeného je objednateli odeslána Proforma faktura (platba předem), standardně v měně dodavatele - tedy v CZK. Po připsání fakturované částky na účet dodavatele je zásilka odeslána na místo určení.

X. Odstoupení od kupní smlouvy


1. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, dodržte prosím níže uvedené podmínky:

 • zboží doručte (zašlete) na adresu prodávajícího, uvedenou na daňovém dokladu, event. v rubrice kontakt;
 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;
 • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené;
 • zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně originál daňového dokladu, záručního a dodacího listu;
 • zboží nesmí být zasláno na dobírku;
 • současně se zbožím je nutno zaslat písemné odstoupení od smlouvy (text musí mj. obsahovat vaši plnou adresu, váš požadavek a v případě vrácení kupní ceny na účet, uveďte prosím bankovní spojení).

2. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží se prodávající zavazuje zaslat peníze za vrácené zboží odběrateli-kupujícímu poštovní poukázkou nebo převodem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

3. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude takové odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude neprodleně vráceno na náklady odesílajícího zpět – tedy dobírkou v ceně odbytových nákladů. Nepřijme-li zákazník takovouto zásilku s dobírkou zpět a tato se opět vrátí prodávajícímu, bude tato zásilka se zbožím uložena u prodávajícího s možností osobního vyzvednutí zákazníkem v průběhu provozní doby prodávajícího, a to po zaplacení původních odbytových nákladů a poplatku za skladné ve výši 12,- Kč + příslušné DPH za každý den skladování až do vyzvednutí.

4. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se nevztahuje:

 • na poskytování služeb před jejich dodáním (např. zakázková výroba nebo kompletace zboží, grafické práce či dotisky atp.), jestliže s jejich řádným plněním bylo již započato;
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele-prodávajícího;
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího je možné zejména v případě, kdy objednatel-kupující svojí nesoučinností maří možnost řádného a včasného vyřízení objednávky (dokončení výroby) – např. nedodá včas potřebné podklady k požadované výrobě či kompletaci zboží (grafické podklady, vyžádané specifikace, atp.) nebo neuhradí včas sjednanou platbu. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího nezbavuje objednatele–kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu škody a ztráty, vzniklé v souvislosti s takovou objednávkou – kupní smlouvou.

 


XI. Doručovací podmínky, přepravné, poštovné


1. Dodavatel–prodávající si vyhrazuje právo zvolit optimální způsob přepravy zboží - a to dle aktuálních či prioritních hledisek: hmotnost, velikost, výše pojištění, rychlost přepravy-dodání, vytížení jednotlivých druhů přepravy, způsob platby, křehké, neskladné, pilné, do vlastních rukou, dobírka, atp. Zboží je vždy zabaleno tak, aby při běžné manipulaci nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží či jiného obsahu zásilky.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

 • Česká pošta – dle tarifů: doporučená zásilka, obyčejný balík, cenný balík, obchodní balík, EMS - vypočtenou cenu za doručení na žádost předem sdělíme.
 • TOP TRANS - u speciálních zásilek (vyšší hmotnost, neskladnost, doručení mimo prac. dny, atp.) - vypočtenou cenu za doručení na žádost předem sdělíme.
 • Doručení zboží osobně vlastní dopravou dodavatele–prodávajícího se týká pouze světelných tabulí – časomír, kde hrozí zvýšené nebezpečí poškození při přepravě třetí osobou, načež současně je nutné takové zboží (zařízení) osobně na místě předat, předvést a seznámit s provozem. Pro tento případ platí následující ceník odbytových nákladů:
 • do 70 km od skladu prodávajícího (Třebíče) ................... ZDARMA
 • do 120 km ................................................................. 500,- Kč
 • do 180 km ................................................................. 850,- Kč
 • nad 180 km ............................................................. 1.200,- Kč

Přehled možných způsobů platby za zboží:

 • dobírkou;
 • v hotovosti při osobním odběru zboží;
 • platbou předem – zálohově (proforma faktura) / týká se především zakázkové výroby;
 • fakturou po dodání zboží, se standardní (do 14 dnů) nebo sjednanou lhůtou splatnosti – převodem na účet / možnost pouze pro stálé zákazníky nebo po uzavření smlouvy.

2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít při doručení (příp. v úložné lhůtě dle jeho pokynů), zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci–doručujícímu. Současně je vhodné o stavu informovat odesílatele–prodávajícího. Jedná-li se u dodávky o 2 a více balíků, daňový doklad (faktura), popř. jiné dokumenty, jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 


XII. Ochrana osobních údajů


 1. Osobní údaje poskytnuté zákazníky v souvislosti s internetovým obchodem na stránkách provozovatele eal-tia.cz nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, pokud v okolnostech nesouvisí přímo s účely, ke kterým byly poskytnuty obchodu eal-tia.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci, apod.).
 2. Kupující (zákazník) má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků eal-tia.cz i v případě, že v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo žadatele.

 


XIII. Reklamační řád


 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách ihned informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, e-mailem nebo telefonicky po převzetí zboží.
 3. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 4. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího (uvedené na daňovém dokladu) nebo na e-mailové adrese info@eal-tia.cz.
 5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit originály dokumentů - faktury, dokladu o zaplacení a dodání zboží a příp. záručního listu, byl-li k danému zboží vystaven.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod vlivem neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Reklamaci vyřizuje Vladimír Vávra nebo jiný pověřený pracovník dodavatele.

 


XIV. Závěrečná ustanovení


 1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 2. Při dlouhodobém či setrvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) je prodávající i kupující oprávněn od takové smlouvy odstoupit, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek v neprospěch odstupujícího. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně, nevztahuje se však na zásilku již předanou přepravci. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. odbytových nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce prodávajícího http://www.eal-tia.cz, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 4. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 5. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262, odst.1, obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. v platném znění.
 6. Veškeré zpracované informace, texty, grafické motivy, fotografie a designy zboží, uvedené na internetových stránkách http://www.eal-tia.cz nebo http://www.casomiry.cz majetkem provozovatele. Jakékoliv jejich stahování, kopírování, rozmnožování či užívání jinou osobou je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.