I. Údaje o provozovateli


EAL & TIA

TIA Chinchilla Agency s.r.o.

Wolkerova 266/2

674 01 Třebíč

Czech Republic

IČO: 25343475 DIČ: CZ25343475

- společnost zapsána v OR u KS v Brně, odd.C. vložka 27115

Tel: +420 568 824 998

Mobil: +420 777 111 414

E-mail: info@eal-tia.cz

http:// www.eal-tia.cz * www.casomiry.cz

Provozní doba: pondělí až pátek 9.00 - 17.00 h

 

EAL & TIA s.r.o.

Wolkerova 266/2

674 01 Třebíč

Czech Republic

IČO: 27702294 DIČ: Není plátce DPH

- společnost zapsána v OR u KS v Brně, odd.C. vložka 53158

Tel: +420 568 824 998

Mobil: +420 777 111 414

E-mail: info@eal-tia.cz

Provozní doba: pondělí až pátek 9.00 - 17.00 h

 

II. Všeobecná ustanovení


 1. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
  Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti TIA Chinchilla Agency s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
 2. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné podobě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 


III. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách http://www.eal-tia.cz, v katalogách, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. TIA Chinchilla Agency s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;
 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR;
 • zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a informacemi o pozáručních opravách a servisu, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 


IV. Místo plnění


Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním místě/skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 


V. Objednání zboží, uzavření smlouvy


 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším obchodním případu, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. U objednávek zakázkové výroby, které je nutno konzultovat (např. světelné tabule - časomíry nestandardního provedení, sublimované dresy se specifickou grafikou, atp., či úpravy zboží před dodáním (např. dotisky log a textů na objednané zboží - např. na míče, dresy, poháry, medaile, plakety, odznaky, reklamní předměty ...), si k platnému uzavření smlouvy prodávající vyhrazuje podmínku potvrzení zakázkového listu objednatelem.
 2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 3. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
 4. Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podpisu smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
 5. Na zboží v akci a ve výprodeji se již nevztahuje žádná další sleva a cena zboží je v okamžiku objednání konečná.
 6. V případě žádosti kupujícího o výměnu zboží je účtován administrativní poplatek 150,- Kč a v případě žádosti o vrácení zboží při prodeji přes e-shop je účtován administrativní poplatek ve výši 300,- Kč.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit, případně odmítnout vyřizování dalších objednávek kupujícího, který nesplnil vůči prodávajícímu svůj závazek řádně odebrat a zaplatit závazně objednané zboží či služby, stejně tak, jedná-li se o zadané doručovací údaje zjevně pochybné. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 8. Nepřevezme-li z jakýchkoli důvodů kupující závazně objednanou a doručenou zásilku při prodeji přes e-shop a tato zásilka se vrátí prodávajícímu, je kupující povinen na výzvu prodávajícího zaplatit administrativní poplatek ve výši 400,- Kč.

 


VI. Storno objednávky


 1. Kupující–objednatel je oprávněn zdarma a bez jakýchkoli sankcí stornovat elektronicky odeslanou objednávku do 1 hodiny od času kdy objednávku odeslal nebo do doby přijetí objednávky prodávajícím – tuto skutečnost lze ověřit po přihlášení na stránkách e-shopu v přehledu vlastních objednávek.
 2. Storno objednávky může kupující-objednatel učinit v průběhu výše uvedené lhůty přímo na stránkách e-shopu po přihlášení v přehledu vlastních objednávek nebo sdělením formou e-mailu na info@eal-tia.cz, případně telefonicky v provozní době prodávajícího.

 


VII. Cena a placení


 1. Firma TIA Chinchilla Agency s.r.o. je plátcem DPH.
 2. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách eal-tia.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku, není-li přímo na něm uvedeno jinak.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen – v případě zásadnějších změn peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách podmínek subdodavatelů či dodavatelů materiálu, zboží a služeb. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25% za každý den prodlení platby z nezaplacené částky až do úplného zaplacení. Uvedenou smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit na výzvu prodávajícího.
 4. Paragon nebo faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, není-li ujednáno jinak. U zakázkové výroby zboží, např. časomíry, sublimované dresy, míče se zadaným potiskem, atp., účtujeme platbu předem na základě Proforma faktury, načež po její úhradě je zakázka zařazena do výroby. K ceně zboží je připočítána cena dopravy (odbytové náklady), zahrnující např. poštovné dle tarifů České pošty, doručení přepravními firmami nebo doručení na místo určení přímo prodávajícím – např. světelné časomíry.

 


VIII. Dodací lhůta


 1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení platné závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě, že objednané zboží je skladem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena v případech, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí – příp. okolnostmi nezaviněnými prodávajícím nebo také v případech zakázkové výroby (např. reklamní předměty, ochranné sportovní sítě, dotisky log či textů na zboží, výroba dresů a sportovních souprav dle barevného, velikostního či grafického požadavku objednatele nebo výroba světelných tabulí – časomír, atp.).
 2. Většina zboží je u prodávajícího převážně stále skladem, pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 10 do 30 kalendářních dnů. Jedná-li se o objednávku s důležitým zájmem objednatele (např. podmíněný přesný termín dodání, nestandardní balení, speciální dokumentace k dodávce, atp.), vyžádá si objednatel–kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude skladem nebo jej nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek – v takovém případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.
 3. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen bez zbytečného odkladu kupujícímu–odběrateli vrátit na jeho účet veškeré finanční prostředky zaplacené prodávajícímu v souvislosti s aktuální objednávkou (kupní smlouvou).

 


IX. Dodávky do zahraničí


 1. Na základě přijaté objednávky ze zahraničí je nejdříve sdělena objednateli konečná cena za dodávku, a to především z důvodu ceny přepravného dle druhu, ceny a hmotnosti zásilky. Sdělen je současně i přibližný termín dodání.
 2. Po odsouhlasení výše uvedeného je objednateli odeslána Proforma faktura (platba předem), standardně v měně dodavatele - tedy v CZK. Po připsání fakturované částky na účet dodavatele je zásilka odeslána na místo určení.

X. Odstoupení od kupní smlouvy


1. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, dodržte prosím níže uvedené podmínky:

 • zboží doručte (zašlete) na adresu prodávajícího, uvedenou na daňovém dokladu, event. v rubrice kontakt;
 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;
 • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené;
 • zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně originál daňového dokladu, záručního a dodacího listu;
 • zboží nesmí být zasláno na dobírku;
 • současně se zbožím je nutno zaslat písemné odstoupení od smlouvy (text musí mj. obsahovat vaši plnou adresu, váš požadavek a v případě vrácení kupní ceny na účet, uveďte prosím bankovní spojení).

2. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží se prodávající zavazuje zaslat peníze za vrácené zboží odběrateli-kupujícímu poštovní poukázkou nebo převodem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

3. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude takové odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude neprodleně vráceno na náklady odesílajícího zpět – tedy dobírkou v ceně odbytových nákladů. Nepřijme-li zákazník takovouto zásilku s dobírkou zpět a tato se opět vrátí prodávajícímu, bude tato zásilka se zbožím uložena u prodávajícího s možností osobního vyzvednutí zákazníkem v průběhu provozní doby prodávajícího, a to po zaplacení původních odbytových nákladů a poplatku za skladné ve výši 12,- Kč + příslušné DPH za každý den skladování až do vyzvednutí.

4. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se nevztahuje:

 • na poskytování služeb před jejich dodáním (např. zakázková výroba nebo kompletace zboží, grafické práce či dotisky atp.), jestliže s jejich řádným plněním bylo již započato;
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele-prodávajícího;
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího je možné zejména v případě, kdy objednatel-kupující svojí nesoučinností maří možnost řádného a včasného vyřízení objednávky (dokončení výroby) – např. nedodá včas potřebné podklady k požadované výrobě či kompletaci zboží (grafické podklady, vyžádané specifikace, atp.) nebo neuhradí včas sjednanou platbu. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího nezbavuje objednatele–kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu škody a ztráty, vzniklé v souvislosti s takovou objednávkou – kupní smlouvou.

 


XI. Doručovací podmínky, přepravné, poštovné


1. Dodavatel–prodávající si vyhrazuje právo zvolit optimální způsob přepravy zboží - a to dle aktuálních či prioritních hledisek: hmotnost, velikost, výše pojištění, rychlost přepravy-dodání, vytížení jednotlivých druhů přepravy, způsob platby, křehké, neskladné, pilné, do vlastních rukou, dobírka, atp. Zboží je vždy zabaleno tak, aby při běžné manipulaci nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží či jiného obsahu zásilky.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

 • Česká pošta – dle tarifů: doporučená zásilka, obyčejný balík, cenný balík, obchodní balík, EMS - vypočtenou cenu za doručení na žádost předem sdělíme.
 • TOP TRANS - u speciálních zásilek (vyšší hmotnost, neskladnost, doručení mimo prac. dny, atp.) - vypočtenou cenu za doručení na žádost předem sdělíme.
 • Doručení zboží osobně vlastní dopravou dodavatele–prodávajícího se týká pouze světelných tabulí – časomír, kde hrozí zvýšené nebezpečí poškození při přepravě třetí osobou, načež současně je nutné takové zboží (zařízení) osobně na místě předat, předvést a seznámit s provozem. Pro tento případ platí následující ceník odbytových nákladů:
 • do 70 km od skladu prodávajícího (Třebíče) ....................... 370,- Kč + DPH
 • do 120 km ................................................................ 700,- Kč + DPH
 • do 180 km .............................................................. 1.200,- Kč + DPH
 • nad 180 km ............................................................. 1.500,- Kč + DPH

Přehled možných způsobů platby za zboží:

 • dobírkou;
 • v hotovosti při osobním odběru zboží;
 • platbou předem – zálohově (proforma faktura);
 • fakturou po dodání zboží, se standardní (do 14 dnů) nebo sjednanou lhůtou splatnosti – převodem na účet / možnost pouze pro stálé zákazníky nebo po uzavření smlouvy.

2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít při doručení (příp. v úložné lhůtě dle jeho pokynů), zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci–doručujícímu. Současně je vhodné o stavu informovat odesílatele–prodávajícího. Jedná-li se u dodávky o 2 a více balíků, daňový doklad (faktura), popř. jiné dokumenty, jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 


XII. Ochrana osobních údajů


 1. Osobní údaje poskytnuté zákazníky v souvislosti s internetovým obchodem na stránkách provozovatele eal-tia.cz nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, pokud v okolnostech nesouvisí přímo s účely, ke kterým byly poskytnuty obchodu eal-tia.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci, apod.).
 2. Kupující (zákazník) má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků eal-tia.cz i v případě, že v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo žadatele.

 


XIII. Reklamační řád


 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách ihned informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, e-mailem nebo telefonicky po převzetí zboží.
 3. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 4. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího (uvedené na daňovém dokladu) nebo na e-mailové adrese info@eal-tia.cz.
 5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit originály dokumentů - faktury, dokladu o zaplacení a dodání zboží a příp. záručního listu, byl-li k danému zboží vystaven.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod vlivem neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Místem plnění ze záruky je sídlo dodavatele - prodejce, od kterého bylo zboží zakoupeno.
 8. Reklamaci vyřizuje pověřený pracovník dodavatele.

 


XIV. Závěrečná ustanovení


 1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 2. Při dlouhodobém či setrvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) je prodávající i kupující oprávněn od takové smlouvy odstoupit, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek v neprospěch odstupujícího. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně, nevztahuje se však na zásilku již předanou přepravci. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. odbytových nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce prodávajícího http://www.eal-tia.cz, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 4. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 5. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262, odst.1, obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. v platném znění.
 6. Veškeré zpracované informace, texty, grafické motivy, fotografie a designy zboží, uvedené na internetových stránkách http://www.eal-tia.cz nebo http://www.casomiry.cz majetkem provozovatele. Jakékoliv jejich stahování, kopírování, rozmnožování či užívání jinou osobou je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.